I S K O L A F E N N T A R T Ó
Iskolafenntartó Premontrei Női Kanonokrend Zsámbék
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakközépiskola Épület és szerkezetlakatos képzés Szakközépiskola kőműves képzés
Szak pincér képzés Szakiskola szakács képzés
Szakiskola Szociális gondozó és ápoló képzés Szakiskola Asztalos képzés
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakgimnázium Gyakorló ápoló Szakgimnázium szocialisasszisztens technikus képzés
Szakgimnázium vendéglátásszervező technikus Szakgimnázium gazdasági informatikus technikus képzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Kőműves és hidegburkoló szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Pincér szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola technikusszakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

SAP

 

 All Nations Lions Club Budapest

Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

ALAPÍTÓ OKIRAT

Praeambulum: A Premontrei Perjelség és a Premontrei Női Kanonokrend küldetéséből és a Zsámbék községhez való több évszázados kötődéséből eredően a környék szociálisan hátrányos helyzetű fiataljainak segítése érdekében iskolát alapít, amit hitbeli meggyőződéstől függetlenül bocsát az érintettek rendelkezésére. Az iskolát a jelen Módosított Alapító Okirat alapján a Magyar Köztársaság törvényei szerint kívánja működtetni.

Teljes dokumentum >>

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓ 2020 - 2021. TANÉV

Teljes dokumentum >>

 

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Teljes dokumentum >>

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

Teljes dokumentum >>

 

NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Teljes dokumentum >>

 

A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZÁMA.

Teljes dokumentum >>

 

TEREMBÉRLÉSRŐL SZÓLÓ FENNTARTÓI HATÁROZAT.

Teljes dokumentum >>

 

SZAKMAI PROGRAM

Iskolánk a rendes iskolarendszer egyik szakképző iskolája, amely jelentős erőforrások mozgósítása által felvállal komoly életvezetési problémákkal küzdőket is. A belépésnek feltétele, hogy a közösségben az egyénre háruló feladatok elvégzésére képes legyen. Ez a tanulók esetében a komplex szakmai vizsga vagy az érettségi vizsga letételére való alkalmasságot jelenti.

 

Iskolánk nem az élettől elrugaszkodott információrendszer átadását tűzi ki célul, hanem olyan nevelési és oktatási programot követ, amelynek eredményeképpen az iskolából kikerülő tanulók - előre láthatóan - megállják helyüket felnőtt életükben, a világ már általunk nem ellenőrzött kihívásai között is.

 

Iskolánk ősi értékekből születő elvek talaján modern képzést tűz ki célul. Szakmáink megvá-lasztásában fontos szempont, hogy azzal a tőlünk kikerülő tanulók - a lehetőségek keretei között - jó életminőségben tudjanak megélhetést biztosítani a rájuk bízottak számára. Az egyes szakmák oktatásában is cél a "használható ismeret" átadása, amely nagy rugalmassá-got és innovatív légkört igényel és szül a közösségben.

 

Mind emberi, mind szakmai képzésünkben fontosnak tartjuk az önállóság értékét. Olyan emberképet tartunk szem előtt, amely - bár tisztában van azzal, hogy az egyén nem független a körülötte lévő világtól - lehetőségei szerint, ne másoktól függve kelljen élnie életét.

 

Intézményünkben általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint munkába állásra, a szakképzési évfolyamon komplex szakmai vizsgára felkészítő nevelés és oktatás folyik.

 

A kulturális hátránnyal induló, a családi környezet által nem motivált, korábban sok iskolai kudarcot szenvedett tanulóink jó része van olyan jó eszű és tehetséges, mint korosztályuk szerencsésebb gyermekei. E rejtett tehetségek felismerése, kibontakozásuk adekvát módszerekkel történő segítése egyik alapvető célunk. Bennük a tanítás során fel kell ébreszteni a tudás örömét, hogy az életnek számukra addig elzárt útjai megnyíljanak.

 

Az általunk vállalt rétegre jellemző, hogy nincsenek tisztában értékeikkel, önbecsülésük alacsony. Arra neveljük őket, hogy fedezzék fel önmagukat: személyiségük pozitív vonásait, valamint sajátos képességeiket, mert meggyőződésünk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Rá kell ébreszteni őket arra, hogy értékes emberek ők, akik hasznára lehetnek a világnak.

 

A közismereti oktatás célja az is, hogy a tanulók az életben való eligazodáshoz szükséges ismereteket megszerezzék. A szakközépiskolában a közismereti oktatásnál nagyobb súlyt helyezünk a gyakorlati foglalkoztatásra, a kompetenciák fejlesztésére, és végül a szakmai képzésre. Célunk, hogy felnőtt korukban is élő és hasznosítható tudást szerezzenek. Ráadásul az önbizalmuk visszanyerésének is ez a legjobb útja, hiszen kudarcaikat általában az elméleti oktatás során szerezték. Elhatározásunk, hogy nem öncélú tananyagot tanítunk, hanem valódi "életanyagot". Az oktatás formája ennek megfelelően alakul. Nagyobb teret kap a szem-léltetés és az alkalmazás gyakoroltatása. Bátran mellőzzük a hagyományos tanítási-tanulási formákat, ha egy életszerűbb forma által hatékonyabban tudunk dolgozni.

 

Teljes dokumentum >>


 

HÁZIREND

A HÁZIREND CÉLJA:

 • A jogszabályokban meghatározott jogok és kötelezettségek alkalmazása, konkretizálása a helyi viszonyok keretei között.
 • A tanulók, pedagógusok és szülők informálása jogaikról és kötelezettségeikről, valamint arról, hogy miképp teljesíthetik kötelezettségeiket, és hogyan szerezhetnek érvényt jogaiknak.
 • A jogok és kötelezettségek együttesével a házirend célja megteremteni az eredményes és hasznos iskolai életet.

Teljes dokumentum >>

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatkezelési szabályzat - Teljes dokumentum >>

 

KÖNYVTÁRI MUNKATERV 2020/2021.

Teljes dokumentum >>